صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27204

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/06/12   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
اثرات تنش کم آبی بر شاخص هاي رشد و عملكرد سه رقم چغندرقند در همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثرات نحوه مصرف سه عنصر ريز مغذي (آهن، روي و منگنز) روي برخي شاخصهاي زراعي و عملكرد دو رقم ذرت در همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثرات پرايمينگ بذر در مزرعه و تاريخ كاشت بر بعضي خصوصيات زراعي و عملكرد رقم گندم ديم آذر 2 در همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثرات پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزائ عملکرد سه رقم سویا در همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر بنیه بذر، شاخص های رشد و عملکرد دو رقم نخود تحت تیمارهای مختلف آبیاری
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثر پرایمینگ بذر در مزرعه با اوره و سولفات روی بر بعضی خصوصیات زراعی و عملکرد سه رقم گندم دیم در همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر کنترل علف های هرز و خصوصیات رشد ذرت در همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثرات تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر در مزرعه بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت در همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اثرات پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد لوبیای گیلانی به عنوان کشت دوم بعد از برنج در رشت
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر روی و منگنز بر رشد و عملکرد ارقام ذرت تحت تنش کمبود آب
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و محلول پاشی روی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم پاییزه
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر گوگرد و نیتروژن بر رشد و عملکرد کلزا در شرایط تنش کمبود آب
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
تاثیر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی چهار گونه علوفه مرتعی تحت شرایط تنش خشکی و دماهای پایین
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تاثیر سطوح مختلف آهن و روی بر عملکرد و برخی خواص کیفی دو رقم کلزای پاییزه
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر کشت مخلوط جو بهاره و نخود بر عملکرد دانه و کنترل علف های هرز در همدان
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا رقم ناز در همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر سیلیکون روی رشد و عملکرد دو رقم گندم تحت تنش کمبود آب
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثرات پرایمینگ بذر در مزرعه و دور آبیاری بر راندمان مصرف آب، عملکرد و اجزائ عملکرد دو رقم ذرت در همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثرات پرایمینگ بذر در مزرعه و زمان کاربرد کود نیتروژن بر کارایی زراعی مصرف نیتروژن، عملکرد و اجزائ عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در اسدآباد
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثرات همزیستی قارچ میکورایز و دور آبیاری بر رشد و عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اثر مدیریت گیاهان پوششی بر کاهش مصرف کود نیتروژن، کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت در همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر تراکم و کودهای بیولوژیک بر رشد و عملکرد اسفرزه
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر کودهای سبز جو و خلر بر کنترل علف های هرز کاهش مصرف نیتروژن شاخص های رشد عملکرد و اجزا عملکرد سیب زمینی تجاری
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
تاثیر کم آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد دانه و روغن ارقام آفتابگردان در همدان
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر کودهای سبز جو و خلر بر کنترل علف های هرز کاهش مصرف نیتروژن شاخص های رشد عملکرد و اجزا عملکرد سیب زمینی بذری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تاثیر شیوه مصرف فسفات و سولفات روی بر ویژگی های زراعی ذرت در شرایط تنش رطوبت
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثرات قارچ میکوریزا و پرایم بذر در مزرعه بر کارایی زراعی فسفر و خصوصیات زراعی ذرت
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثرات تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر ویژگی های سبز شدن، عملکرد و میزان روغن دو رقم کلزای بهاره در همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر کود زیستی مایکوریزا و بیوفسفات و پرایمینگ بذر در مزرعه بر سبز شدن، رشد و عملکرد نخود در منطقه همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر دور آبیاری و کودهای زیستی بر راندمان مصرف آب، ویژگی های زراعی و کیفی سویا در همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی
واکنش تولید ریزغده دو رقم سیب زمینی تحت تاثیر تراکم کشت و تنظیم کننده های IAA و GA3 در شرایط گلخانه
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اثر شیوه مصرف سولفات روی بر عملکرد، ویژگی های زراعی و راندمان مصرف آب در آفتابگردان تحت شرایط تنش رطوبتی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اثر مایکوریز و محلول پاشی سولفات روی بر رشد و عملکرد ذرت تحت تنش رطوبتی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثر مایکوریزا و برادی رایزوبیوم بر رشد و عملکرد سویا در مقادیر مختلف کود استارتر نیتروژن
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود به مزورایزوبیوم و مایکوریزا تحت تاثیر کود استارتر نیتروژن
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد