صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27204

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/07/07   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری ، پوستینی، ک. و ابوطالبیان، م. ع. ، منتشر شده در « مجله علوم کشاورزی ایران » ، سال 1380 ، شماره 32 ، چاپ 3
  [2]تاثیر اسموپرایمینگ بذور شش رقم گندم (Triticum aestivum L) بر سرعت، درصد و دمای پایه جوانه زنی و شاخص بنیه گیاهچه ، ابوطالبیان، م. ع.، شریف زاده، ف.، جهانسوز، م. ر.، احمدی، ع. و نقوی، م. ر ، منتشر شده در « پژوهش کشاورزی، آب و خاک و گیاه در کشاورزی » ، سال 1384 ، شماره 5 ، چاپ 1
  [3]اثر پرایمینگ بذر ارقام گندم (Triticum aestivum L) سه اقلیم متفاوت ایران بر جوانه زنی، استقرار گیاهچه و عملکرد ، ابوطالبیان، م. ع.، شریف زاده، ف.، جهانسوز، م. ر.، احمدی، ع. و نقوی، م. ر. ، منتشر شده در « مجله علوم گیاهان زراعی ایران » ، سال 1387 ، شماره 39 ، چاپ 1
  [4]اثر کم آبیاری در دوران رشد زایشی بر رشد و عملکرد چهار رقم جدید آفتابگردان ، 4- کریمی کاخکی، م.، سپهری، ع. و ابوطالبیان، م.ع. ، منتشر شده در « مجله علوم گیاهان زراعی ایران » ، سال 1389 ، شماره 41
  [5]اثرات پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا در همدان ، راه چمندی، ح.، ابوطالبیان، م. ع.، احمدوند، گ. و جاهدی آ. ، منتشر شده در « فن آوری تولیدات گیاهی » ، سال 1389 ، شماره 10
  [6]اثر توام خاکدهی و مالچ زنده بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی ، محمد علی ابوطالبیان داریوش مظاهری ، منتشر شده در « علوم گیاهان زراعی ایران » ، سال 1390 ، شماره 2 ، چاپ 42
  [7]اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و زمان کاربرد نیتروژن روی برخی شاخص های رشد و عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در اسدآباد ، علی سرخوش محمدعلی ابوطالبیان جواد حمزه ای محمدرضا عبداللهی ، منتشر شده در « فناوری تولیدات گیاهی » ، سال 1391 ، شماره 12 ، چاپ 1
  [8]اثر محلولپاشی روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی ، میر مرتضی قاسمی علی سپهری گودرز احمدوند محمدعلی ابوطالبیان ، منتشر شده در « تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) » ، سال 1391 ، شماره 35 ، چاپ 3
  [9]تاثیر پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر سبز شدن، عملکرد بیولوژیک و برخی شاخص های فیزیولوژیک ذرت هیبرید سینگل کراس 260 در شرایط همدان ، 6- موسوی، ر.، ابوطالبیان، م.ع.، سپهری، ع. و مهدی زاده، ا. ، منتشر شده در « مجله علوم گیاهان زراعی ایران » ، سال 1391 ، شماره 43
  [10]تاثیر کشت مخلوط افزایشی بر سرکوب علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد نخود و جو ، حمزه ای، ج.، سیدی، م.، احمدوند، گ. و ابوطالبیان م. ع. ، منتشر شده در « مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی » ، سال 1391 ، شماره 3
  [11]تاثیر پرایم کردن بذر در مزرعه و کنترل علف های هرز بر صفات سبز شدن برخی شاخص های رشد عملکرد زیستی و عملکرد دانه ذرت دانه سینگل کراس 301 در همدان ، اکرم مهدی زاده محمدعلی ابوطالبیان جواد حمزه ای و گودرز احمدوند ، منتشر شده در « تحقیقات غلات » ، سال 1391 ، شماره 1
  [12]اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت ، مهدی زاده، ا.، ابوطالبیان، م. ع.، حمزه ای، ج.، احمدوند، گ.، موسوی، ر. ، منتشر شده در « نشریه پژوهش های زراعی ایران » ، سال 1391 ، شماره 10 ، چاپ 3
  [13]تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر خصوصیات جوانه زنی و چند شاخص فیزیولوژیک رشد سه رقم سویا (Glycine max L.) در همدان ، راه چمندی، ح.، ابوطالبیان، م. ع.، احمدوند، گ. و جاهدی، آ ، منتشر شده در « مجله علوم گیاهان زراعی ایران » ، سال 1391 ، شماره 43 ، چاپ 4
  [14]بررسی امکان مهار علف های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو ، سیدی، م.، حمزه ای، ج.، احمدوند، ج. و ابوطالبیان، م. ع ، منتشر شده در « نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار » ، سال 1391 ، شماره 22 ، چاپ 3
  [15]تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و دور آبیاری بر شاخص های رشد دو رقم ذرت ، ولی الله دادرسی محمدعلی ابوطالبیان گودرز احمدوند سید سعید موسوی و محسن سیدی ، منتشر شده در « دانش زراعت » ، سال 1391 ، شماره 7
  [16]تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر خصوصیات ظهور گیاهچه عملکرد و اجزای عملکرد یک ژنوتیپ بومی لوبیا به عنوان کشت دوم در رشت ، محدثه لطیف زاده محمدعلی ابوطالبیان محسن زواره محمد ربیعی ، منتشر شده در « علوم گیاهان زراعی ایران » ، سال 1392 ، شماره 44 ، چاپ 1
  [17]تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و آبیاری تکمیلی بر سرعت سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم نخود ، بیتا منصوري 1 و *محمدعلی ابوطالبیان ، منتشر شده در « پژوهش های تولید گیاهی » ، سال 1392 ، شماره 2 ، چاپ 20
  [18]کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت تحت پرایم بذر و زمان کاربرد نیتروژن ، علي سرخوش* 1، محمدعلي ابوطالبيان ، منتشر شده در « به زراعی کشاورزی » ، سال 1392 ، شماره 3 ، چاپ 15
  [19]تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا در شرایط اقلیمی همدان ، حسین قمری گودرز احمدوند محمدعلی ابوطالبیان ، منتشر شده در « مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی » ، سال 1392 ، شماره 8
  [20]اثر میکوریز آربوسکولار و برادی رایزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا تحت تنش کم آبی ، محمدعلي ابوطالبيان 1
و محبوبه خليلي ، منتشر شده در « علوم گیاهان زراعی ایران » ، سال 1393 ، شماره 2 ، چاپ 45
1   2  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] بررسي تأثير اسموپرايمينگ بذور چند رقم‌گندم (TriticumlaestivumNL.) ‌بر صفات سرعت، درصد جوانه زني ، شاخص بنيه گياهچه و دماي پاية جوانه زني ،همايش نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ،تاريخ 1385/06/05 تا 1385/06/07 ، واقع در پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران
  [2] تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و آبیاری تکمیلی بر سرعت جوانه زنی و عملکرد دو رقم نخود ، منصوری ابوطالبیان صباغ پور ،همايش سومین همایش ملی حبوبات ،تاريخ 1389/02/29 تا 1389/02/30
  [3] اثرات پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزائ عملکرد سه رقم سویا در همدان ، راه چمندی ابوطالبیان احمدوند جاهدی ،همايش یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ،تاريخ 1389/05/03 تا 1389/05/04 ، واقع در دانشگاه شهید بهشتی
  [4] تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و آبیاری تکمیلی بر جوانه زنی و اجزائ عملکرد دو رقم نخود ، بیتا منصوری محمدعلی ابوطالبیان گودرز احمدوند سید حسین صباغپور ،همايش یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ،تاريخ 1389/05/02 تا 1389/05/04 ، واقع در دانشگاه شهید بهشتی
  [5] تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و آبیاری تکمیلی بر برخی شاخص های رشد دو رقم نخود ، منصوری ابوطالبیان احمدوند صباغپور ،همايش یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ،تاريخ 1389/05/02 تا 1389/05/04 ، واقع در دانشگاه شهید بهشتی
  [6] اثر پرایمینگ بذر و تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی دو رقم نخود ، منصوری ابوطالبیان احمدوند صباغپور ،همايش دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ،تاريخ 1390/03/09 تا 1390/03/09
  [7] تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر برخی صفات زراعی لوبیا(پاچ باقلا) به عنوان کشت دوم در رشت ، لطیف زاده ابوطالبیان زواره ربیعی ،همايش اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [8] بررسی پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک و برخی شاخص های زراعی ذرت در همدان ، موسوی ابوطالبیان سپهری ،همايش اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [9] بررسی اپر پرایم و کنترل علف هرز بر شاخص سطح برگ حداکثر، سرعت رشد حداکثر و عملکرد بیولوژیک ذرت در همدان ، موسوی ابوطالبیان سپهری ،همايش همایش ملی کشاورزی پایدار ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [10] بررسی میزان بیوماس علف های هرز ذرت تحت تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه ، مهدی زاده ابوطالبیان حمزه ای احمدوند ،همايش چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [11] تاثیر پرایم کردن بذر در مزرعه بر تراکم علف های هرز ذرت در همدان ، مهدی زاده ابوطالبیان حمزه ای احمدوند ،همايش چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [12] اثر پرایم و کنترل علف های هرز بر سرعت و درصد سبز شدن، عدد اسپاد و عملکرد دانه ذرت ، مهدی زاده ابوطالبیان حمزه ای احمدوند ،همايش اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [13] بررسی اثر پرایمینگ بذر در مزرعه بر خصوصیات جوانه زنی و برخی صفات مورفولوژیک ذرت ، موسوی ابوطالبیان سپهری ،همايش همایش ملی کشاورزی پایدار ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [14] بررسی پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر خصوصیات جوانه زنی نوعی لوبیا به عنوان کشت دوم بهد از برداشت برنج در رشت ، لطیف زاده ابوطالبیان زواره ربیعی ،همايش اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [15] بررسی تاثیرپذیری خصوصیات رشد لوبیا قرمز از دوره های مختلف مهار علف های هرز در شرایط اقلیمی همدان ، قمری احمدوند ابوطالبیان جاهدی ،همايش همایش ملی کشاورزی پایدار ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [16] اثر دوره های مختلف رقابت علف های هرز بر خصوصیات رشد لوبیا قرمز در همدان ، قمری احمدوند ابوطالبیان جاهدی ،همايش همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [17] بررسی اثر مدت زمان پرایم کردن با آب معمولی بر خصوصیات جوانه زنی چند رقم ذرت ، دادرسی ابوطالبیان ،همايش همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [18] واکنش برخی شاخص های زراعی و اجزای عملکرد دانه به کشت مخلوط افزایشی نخود-جو در منطقه همدان ، سیدی حمزه ای احمدوند ابوطالبیان ،همايش همایش ملی کشاورزی پایدار ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [19] واکنش برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک به کشت مخلوط افزایشی نخود-جو ، سیدی حمزه ای احمدوند ابوطالبیان ،همايش دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
  [20] تاثیر سیلیکون بر عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی پایان دوره رشد ، محمدی سپهری ابوطالبیان حمزه ای ،همايش ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی ،تاريخ 1390/10/09 تا 1390/10/09
1   2  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.