صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 33727

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیشيميشیراز1365
کارشناسی ارشدشيميتجزيهشیراز1367
دکتریشيميتجزيهشیراز 1370