صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27583

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/10/01   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]تأثير مقدار و روش آبياري بر عملکرد، اجزای عملكرد و کيفيت سيب‌زميني ، اخوان، س.، مصطفي زاده فرد، ب.، موسوي، س. ف.، قدمي فيروزه آبادي، ع. و ب. بهرامي ، منتشر شده در « پژوهش كشاورزي آب، خاك و گياه در كشاورزي » ، سال 1384 ، شماره 2 ، چاپ 5
  [2]بررسي آبياري تيپ و شياري از لحاظ عملكرد و كارايي مصرف آب در زارعت سيب زميني ، اخوان، س.، موسوي، س. ف.، مصطفي زاده فرد، ب.، و ع. قدمي فيروزه آبادي ، منتشر شده در « مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي » ، سال 1386 ، شماره 41
  [3]تخمين "آب آبی" و "آب سبز" با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبريز همدان- بهار ، اخوان، س.، عابدي كوپايي، ج.، موسوي، س. ف. عباس پور، ك.، افيوني، م. و س. س. اسلاميان. ، منتشر شده در « مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك » ، سال 1389 ، شماره 53
  [4]تخمين نيترات آب زيرزميني دشت-همدان بهار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و اثر تفكيك داده ها بر دقت پيش بيني ، زارع ابيانه، ح.، بيات وركشي، م.، اخوان، س. و م. محمدي ، منتشر شده در « مجله محيط شناسي، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران » ، سال 1389
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] تأثير روش و رژيم های مختلف آبياری در زراعت سيب زمينی ، اخوان، س. موسوي، س. ف.، مصطفي زاده فرد، ب.، و ع. قدمي فيروزه آبادي ،همايش چهارمين كنفرانس باغباني ،تاريخ 1384/08/17 تا 1384/08/19 ، واقع در دانشگاه فردوسي مشهد
  [2] تأثير روش و رژيم‌های مختلف آبياری بر عملکرد و ضايعات سيب‌زمينی ، اخوان، س. موسوي، س. ف.، مصطفي زاده فرد، ب.، و ع. قدمي فيروزه آبادي. ،همايش كنفرانس ضايعات كشاورزي ،تاريخ 1384/08/24 تا 1384/08/24 ، واقع در دانشگاه تربيت مدرس
  [3] بررسي ميانگين ساليانه و فصلی کيفيت آب زاينده‌رود با استفاده از نقشه های GIS. ، اخوان، س. و س.ف. موسوي. ،همايش اولين همايش منطقه ای بهره برداری بهينه از منابع آب حوضه های کارون و زاينده رود، ،تاريخ 1385/06/14 تا 1385/06/15 ، واقع در دانشگاه شهرکرد
  [4] بررسي آلودگي نيترات در آب هاي زيرزميني دشت همدان- بهار تحت الگو هاي مختلف کشت ، اخوان، س.، موسوي، س. ف.، عابدي كوپايي، ج.، اسلاميان، س. س.، زيبازاده، م. و ب. يعقوبي. ،همايش دومين همايش ملی مديريت شبکه های آبياری و زهکشی ،تاريخ 1387/11/08 تا 1387/11/10 ، واقع در دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.
  [5] تخمين "مؤلفه هاي منابع آب" حوضه آبريز همدان- بهار با استفاده از مدل SWAT. ، اخوان، س.، موسوي، س. ف.، عابدي كوپايي، ج.، يعقوبي، ب. و ع. معين ،همايش نخستين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي منابع آب ايران ،تاريخ 1389/02/21 تا 1389/02/23 ، واقع در شركت آب منطقه اي كرمانشاه
  [6] بررسي سناريوهاي مختلف مديريتي به منظور كاهش آبشويي نيترات با استفاده از مدل SWAT. ، اخوان، س.، موسوي، س. ف.، عابدي كوپايي، ج.،عباسپور، ك. و م. زيبازاده. ،همايش چهارمين كنفرانس محيط زيست ،تاريخ 1389/08/10 تا 1389/08/11 ، واقع در دانشگاه تهران
1  
کتاب ها
  [1]مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي، آبياري و زهكشي ، سميرا اخوان ، انتشارات كرشمه همدان ، سال 1382
  [2]اصول آبياري ، سيد فرهاد موسوي، سميرا اخوان ، انتشارات كنكاش اصفهان ، سال 1386
1