صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35125

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله رابطه بين سبك هاي دلبستگي و سازگاري اجتماعي
زبان مقاله فارسی
آدرس اصل مقاله http://www.magiran.com/view.asp?Typepdf&ID1120799&lfa
نویسندگان رزيتا اماني، دكتر عذرا اعتمادي، دكتر مريم فاتحي زاده، دكتر فاطمه بهرامي،
منتج از پایان نامه
چكيده زمينه و هــــدف :پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و سازگاري انجام شده است .
روش تحقيق : روش پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي بود . نمونه گيري به روش خوشه اي چند مرحله اي و شامل150 نفر از دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا بود . سبك هاي دلبستگي به وسيله مقياس دلبستگي بزرگسال و سازگاري به وسيله پرسشنامه سازگاري بل ( Bell )سنجيده شد . داده ها به كمك آمارهاي توصيفي ( فراواني ، درصد فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار ) و روش هاي آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون ، تحليل واريانس يك راهه ،تحليل رگرسيون، آزمون t ) تحليل گرديد .
يافته ها : يافته ها نشان داد كه بين سبك هاي دلبستگي و ميزان سازگاري ر ابطه معني داري وجود دارد، رابطه معني-داري بين جنس و سبك دلبستگي وجود ندارد. رابطه معني داري بين جنس وسازگاري وجود دارد. رابطه معني دار و مثبتي بين سبك دلبستگي ايمن و سازگاري بهتر وجود دارد .. بين سبك دلبستگي ايمن و ناسازگاري رابطه معني دار و منفي وجود دارد .سبك دلبستگي ايمن توان پيش بيني ميزان سازگاري را دارد.
نتيجه گيري: در تبيين يافته ها، بار ديگر بر نقش بنيادي و پوياي كيفيت پيوندهاي عاطفي نخستين بين كودك و مادر در شكل گيري ،استقرار و تداوم اعتماد اساسي تاكيد شده و در دسترس بودن و پاسخگويي عاطفي ، بلوك هاي سازنده ي روابط ايمن و سازگارانه ي دوره هاي رشدي بعدي تلقي مي شود.
منتشر شده در
مجله "روان شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)"، سال 1391 ، شماره 6 ، نسخه 19