صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35125

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله پيش بيني سبك هاي هويت بر اساس سبك هاي دلبستگي
زبان مقاله فارسی
آدرس اصل مقاله http://www.magiran.com/view.asp?Typepdf&ID1066892
نویسندگان خانم دکتر رزيتا اماني، آقاي محمدرضا مجذوبي
منتج از پایان نامه
چكيده ژوهش حاضر به منظور پيش بيني سبك هاي هويت بر اساس سبك هاي دلبستگي انجام شد. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. نمونه ي اين مطالعه شامل 130 نفر از دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا بودكه با استفاده از نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند. سبك هاي دلبستگي به وسيله مقياس دلبستگي بزرگسال هازن و شاور و سبك هاي هويتي به وسيله پرسشنامه سبك هاي هويت برزونسكي سنجيده شد. يافته ها نشان داد كه رابطه ي معني داري بين سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت وجود دارد. رابطه ي معني داري بين جنس و سبك هويت وجود دارد، اما رابطه ي معني داري بين جنس و سبك دلبستگي وجود ندارد. رابطه معني دار و مثبتي بين سبك دلبستگي ايمن و سبك هويت اطلاعاتي و رابطه معني دار و منفي بين سبك دلبستگي ايمن و سبك هويت هنجاري وجود دارد. بين سبك دلبستگي ايمن و سبك هويتي سردرگم نيز رابطه معني-دار و منفي وجود دارد. سبك دلبستگي ايمن توان پيش بيني سبك هويت اطلاعاتي را دارد. اين يافته ها بار ديگر نقش بنيادي و پوياي كيفيت پيوندهاي عاطفي نخستين بين كودك و مادر را در شكل گيري، استقرار و تداوم اعتماد اساسي، پيوندجويي، اكتشاف گري، تجربه آموزي، قدرت مواجهه، حل مسـاله و به ويژه هويت برجسته مي سازد.
منتشر شده در
مجله "روانشناسي باليني و شخصيت (دانشور رفتار)"، سال 1390 ، شماره 5 ، نسخه 3