صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35147

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله اثربخشي خاطره پردازي ساختارمند گروهي بر ارتقاي كيفيت زندگي و شادكامي سالمندان
زبان مقاله فارسی
آدرس اصل مقاله http://www.magiran.com/view.asp?Typepdf&ID1093058
نویسندگان محمدرضا مجذوبي، خدامراد مومني، رزيتا اماني، محسن حجت خواه
منتج از پایان نامه
چكيده اين مطالعه به منظور تعيين اثربخشي خاطره پردازي ساختارمند گروهي بر ارتقاي كيفيت زندگي و شادكامي سالمندان شهرستان همدان انجام شد. طرح مطالعه از نوع پيش آزمون‎ـ‎پس آزمون با گروه گواه، و روش آماري آن تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر دوگانه بود. 24 سالمند (10 زن ، 14 مرد) با دامنه سني 60 تا 82 سال (ميانگين 79/70 ، انحراف استاندارد 83/7) به طور مساوي در دو گروه آزمايشي و گواه قرار گرفتند. سالمنداني كه در گروه آزمايشي قرار داشتند به مدت 12 جلسه هفتگي تحت خاطره پردازي ساختارمند قرار گرفتند. به منظور ثبت سير تغييرات نمره‎ها از شركت‎كنندگان خواسته شد تا فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي (وار و شربورن، 1992) و پرسشنامه افسردگي‎ـ‎شادكامي (مك‎گريل و جوزف، 1993) را در مرحله پيش آزمون، جلسه سوم، جلسه ششم، جلسه نهم، جلسه دوازدهم و يك ماه بعد از پايان مداخله تكميل كنند. نتايج نشان دادند كه خاطره پردازي ساختارمند گروهي اثر معناداري بر نمره كيفيت زندگي سالمندان نداشته است. با اين حال، نمره شادكامي سالمندان را به طور معناداري افزايش داد و چنين دستاوردي در پيگيري يك ماهه حفظ شد. براساس يافته‎هاي اين پژوهش، بر ضرورت كاربرد خاطره‎پردازي ساختارمند گروهي به منظور ارتقاي هيجان‎هاي مثبت در سالمندان تاكيد شد.
منتشر شده در
مجله "فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني"، سال 1391 ، شماره 34 ، نسخه 9