صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35147

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله تأثير آمادگی روانی بر کاهش علائم اضطراب جراحی در کودکان
زبان مقاله فارسی
آدرس اصل مقاله http://www.koomeshjournal.ir/browse.php?a_codeA-10-1717-1&slc_langfa&sid1
نویسندگان محمدرضا مجذوبی ، رزيتا امانی ، فائزه مجذوبی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده سابقه و هدف: از آن‌جا که عمل جراحی تجربه‌ی استرس‌زايی برای بيماران است و اضطراب جراحي می‌تواند باعث بروز نشانه‌هايی هم‌چون افزايش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون و در نتيجه خون‌ريزی و عوارض بعد از عمل جراحی گردد، کاربست شيوه‌های کاهش اضطراب، به ويژه در کودکان، امر مهمی به نظر می‌رسد. لذا اين مطالعه با هدف بررسی اثر آمادگی رواني بر کاهش علائم اضطراب ناشی از جراحی در کودکان انجام شد.


مواد و روش‌ها: در يک مطالعه‌ی نيمه‌تجربی در بيمارستان شهيد بهشتي همدان، 30 کودک با سن 6 تا 12 سال شامل 12دختر و 18 پسر با متوسط سنی 17/8 (82/1SD) که برای يکی از عمل‌های ارولوژيک آماده می‌شدند، به‌طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند و برنامه‌ي آمادگی روانی پاول برای گروه آزمون اجرا گرديد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌ي جمعيت‌شناختی، پرسش‌نامه‌ی اضطراب هاميلتون و برگه‌ی ثبت علايم حياتی شامل ميزان فشار خون سيستوليکی، دياستوليکی و تعداد نبض بود.


يافته‌ها: نتايج به دست آمده از تحليل واريانس چند‌متغيره (مانوا) نشان داد که آمادگی روانی به‌طور معناداری باعث کاهش اضطراب جراحی در کودکان شده است. کودکانی که در گروه آزمون بودند نسبت به گروه کنترل، قبل از عمل جراحی اضطراب کم‌تری داشتند.
نتيجه‌گيری: روش آمادگی روانی برای جراحی می‌تواند به عنوان شيوه‌ای مؤثر در کاهش اضطراب جراحی در کودکان در تمام بيمارستان‌های کشور به کار گرفته شود
منتشر شده در
مجله "فصلنامه ی علمی- پژوهشی کومش"، سال 1392 ، شماره 4 ، نسخه 14