صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35125

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله اثربخشی خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر افسردگی و عزت نفس زنان سالمند
زبان مقاله فارسی
آدرس اصل مقاله http://www.jbs.ir/browse.php?a_id1720&sid1&slc_langfa
نویسندگان خدامراد مؤمنی
رزیتا امانی
محمدرضا مجذوبی
زینب محبی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده مقدمه: با توجه به رشد جامعه ی سالمندی و شیوع بیش از پیش پدیده ی اقامت در سرای سالمندان، بروز اختلالات روان شناختی در این
افراد به امری اجتناب ناپذیر بدل شده است. در چنین شرایطی توجه به روش های درمانی غیردارویی ضروری به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر افسردگی و عزت نفس زنان سالمند انجام شد.
روش: مطالعه ی حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری مطالعه شامل کلیه ی
زنان سالمند ساکن سرای سالمندان شهرستان کرمانشاه می شد که از میان آنها تعداد 72 سالمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه
آزمایشی و کنترل گمارده شدند. سالمندانی که در گروه آزمایشی بودند تحت 17 جلسه ی هفتگی خاطره پردازی ساختارمند گروهی قرار
گرفتند و گروه کنترل در این مدت تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. به منظور ثبت تغییرات نمرات، پرسشنامه های معاینه ی مختصر وضعیت روانی، افسردگی سالمندان و عزت نفس روزنبرگ در مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و سه ماه پس از اتمام مداخله توسط شرکت کنندگان تکمیل شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از تأثیر خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر کاهش علائم افسردگی و افزایش عزت نفس زنان
سالمند بود. این دستاورد در پیگیری سه ماهه تنها برای نمرات افسردگی حفظ شده بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش بار دیگر می توان بر اهمیت خاطره پردازی ساختارمند گروهی در بهبود اختلالات روان
شناختی سالمندان تأکید کرد.
منتشر شده در
مجله "مجله علوم رفتاری"، سال 1393 ، شماره 8 ، نسخه 3 ، صفحات 287 تا 294