صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35125

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان
زبان مقاله فارسی
نویسندگان دکتر رزیتا امانی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده نوجوانی یکی از دوره های بحرانی در مراحل رشد انسان است و با توجه به مدل مک مستر، کارکردهای خانوادگی همچون حل مسئله، ارتباط، نقش ها، پاسخدهی عاطفی، مشارکت عاطفی و کنترل رفتار نقش مهمی در این دوره ی بحرانی ایفا می کنند. بنابراین هدف از اجرای این مطالعه بررسی نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان بود. در این مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی، نمونه ی آماری که از طریق نمونه گیری خوشه ای تعیین گردید شامل 180 نوجوان دختر می شد که در حال تحصیل در مقطع اول، دوم و سوم دبیرستان بودند. فرم اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس ارزیابی خانواده ی مک مستر، آزمون افسردگی بک و مقیاس اضطراب کتل برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که دانش آموزان دارای اضطراب و افسردگی در مقایسه با نوجوانان سالم در زیرمقیاس هایی همچون حل مسئله، پاسخدهی عاطفی، مشارکت عاطفی و کنترل رفتار کارکردهای خانوادگی ناکارآمدی را گزارش داده بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مشارکت عاطفی و کنترل رفتار بیش ترین نقش را در پیش بینی اضطراب و افسردگی نوجوانان ایفا می کنند.این مطالعه نشان داد که اضطراب و افسردگی نوجوانان با کارکرد خانوادگی ناکارآمد آنان در ارتباط است. بنابراین روان درمانگران در طول فرایند درمان نوجوانان دارای اضطراب و افسردگی باید از این تأثیر آگاه بوده و اهمیت زیادی برای رابطه ی نوجوان با خانواده اش قائل باشند.
منتشر شده در
مجله "روان شناسی بالینی و شخصیت"، سال 1394
فايل