صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35144

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله نقش سبک های دلبستگی در پرخاشگری و رضایت زناشویی
زبان مقاله فارسی
نویسندگان دکتر رزیتا امانی
محمدرضا مجذوبی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده زمینه مسأله: پرخاشگری و رضایت زناشویی از مؤلفه های مهم زندگی زناشویی بوده و نظریه پردازان معتقدند که سبک های دلبستگی از عوامل تأثیرگذار بر آنها است.
هدف اصلی: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با پرخاشگری و رضایت زناشویی انجام شد.
روش: در پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی، جامعه ی آماری شامل دبیران آموزش و پرورش شهر همدان بود. نمونه ی این مطالعه شامل 145 زوج بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس دلبستگی بزرگسال هازن و شاور، پرخاشگری اهواز و رضایت زناشویی انریچ را تکمیل کردند.
یافته ها: نتایج حاکی از رابطه ی مثبت و منفی معنی دار بین سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی با رضایت زناشویی در زنان و مردان، و رابطه ی منفی معنی دار بین سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت زناشویی در مردان بود. رابطه ی مثبت معنی داری بین سبک دلبستگی دوسوگرا و پرخاشگری در مردان و زنان، رابطه ی منفی معنی داری بین سبک دلبستگی ایمن و پرخاشگری در زنان و رابطه ی منفی معناداری بین سبک دلبستگی اجتنابی و پرخاشگری در مردان وجود داشت.
نتیجه گیری: اين يافته ها بار ديگر نقش بنيادي كيفيت پیوندهاي عاطفي نخستين بين كودك و مادر را در شكل گيري، استقرار و تداوم اعتماد اساسي، برجسته مي سازد.
منتشر شده در
مجله "روان شناسی معاصر"، سال 1394 ، شماره 10 ، نسخه ویژه نامه
فايل