صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35143

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله اثربخشی خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای خودپنداره ی مثبت سالمندان
زبان مقاله فارسی
نویسندگان دکتر رزیتا امانی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده سالمندی یکی از دوران رشد انسان است که به دلیل کاهش برخی از توانایی ها، خودپنداره ی مثبت افراد تا حدودی کاهش می یابد. بنابراین مطالعه ی حاضر جهت بررسی اثربخشی خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای خودپنداره ی مثبت سالمندان شهر همدان انجام گرفت. روش این مطالعه، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه، و روش آماری آن تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بود. جامعه ی آماری مطالعه شامل تمامی سالمندان نیمه مقیم سراهای سالمندان شهر همدان بود. نمونه ی مورد نظر از میان 112 سالمندی انتخاب شد که در مرکز سالمندان حبیب ابن مظاهر شهر همدان عضویت داشتند. 20 سالمند با دامنه ی سنی 62 تا80 سال (میانگین 46/73، انحراف استاندارد 76/5) که واجد شرایط شرکت در این مطالعه بودند به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. سالمندانی که در گروه آزمایشی قرار داشتند به مدت 24 جلسه ی هفتگی تحت خاطره پردازی ساختارمند قرار گرفتند. ابزاری که در این پژوهش به کار گرفته شد نیز شامل پرسشنامه ی جمعیت شناختی، و مقیاس خودپنداره تنسی: نسخه ی دوم (فیتس و وارن، 1996) می شد. به منظور ثبت سیر تغییرات نمرات از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه را در مرحله ی پیش آزمون، جلسه ی ششم، جلسه ی دوازدهم، جلسه ی هجدهم، جلسه ی بیست و چهارم، و یک ماه بعد از پایان مداخله تکمیل کنند. نتایج نشان داد که خاطره پردازی ساختارمند گروهی اثر معناداری بر نمره ی خودپنداره ی سالمندان داشته و این دستاورد در پیگیری یک ماهه حفظ شده است. بنابراین به روان شناسان بالینی توصیه می شود که جهت ارتقای خودپنداره ی مثبت در سالمندان از خاطره پردازی ساختارمند گروهی بهره بگیرند.
منتشر شده در
مجله "مجله روان شناسی پیری"، سال 1394 ، شماره 1 ، نسخه 1 ، صفحات 1 تا 11