صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35144

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار، شناختی-رفتاری و شناختی-رفتاری-هیجانی بر سیر تغییر رضایت‌مندی زناشویی زوجین و افسردگی زنان
زبان مقاله فارسی
آدرس اصل مقاله http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code4mr/article/view/2241
نویسندگان رزیتاامانی، محمدرضا مجذوبی
منتج از پایان نامه
چكيده چکیده
هدف: طبق مدل افسردگی زناشویی بیچ، افسردگی زنان تا حد زیادي ناشی از
نارضایتی زناشویی آنان است و به همین دلیل او زوج درمانی را براي بهبود
افسردگی زنان مؤثر می‌داند. بنابراین هدف این مطالعه مقایسه‌ي اثربخشی زوج
درمانی هیجان‌مدار، شناختی-رفتاري، و شناختی-رفتاري-هیجانی بر رضایت‌مندي
زناشویی زوجین و افسردگی زنان است.
روش: این مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیري و روش
آماري آن تحلیل واریانس با اندازه‌گیري مکرر دوگانه بود. نمونه‌ي مورد نظر از میان زوجهایی انتخاب شد که به مراکز مشاوره‌ي شهر همدان مراجعه کرده و تشخیص همزمان افسردگی زن و نارضایتی زناشویی گرفته بودند. 67 زوج واجد شرایط شرکت در این مطالعه بودند که از میان آنها 45 زوج انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه زوج‌درمانی قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه‌هاي جمعیت‌شناختی، افسردگی بک، و رضایت‌مندي زناشویی انریچ بود. به منظور ثبت سیر تغییرات نمرههاي افسردگی و رضایتمندي زناشویی، زوجین پرسشنامه‌ها را در مرحلهي پیش آزمون، جلسه ي ششم، یازدهم، پانزدهم (پس آزمون)، یک ماه بعد(پیگیري اول) و سه ماه بعد (پیگیري دوم) کامل کردند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر دوگانه نشان داد که هر سه زوج‌درمانی در افزایش رضایتمندي زناشویی و کاهش نمرات افسردگی مؤثرند. زوج درمانی هیجان مدار تنها در نمرات پیگیري افسردگی و رضایت مندي زناشویی
مؤثرتر از زوج درمانی شناختی- رفتاري بود. زوج درمانی شناختی-رفتاري-هیجانی هم در طول درمان و هم در نمرات پیگیري رضایتمندي زناشویی و افسردگی
مؤثرتر از دو روش دیگر بود.
نتیجه‌گیري: زوجدرمانی شناختی- رفتاري- هیجانی با هدف قرار دادن سه بعد
اصلی شناخت، رفتار و هیجان، به اصلاح الگوي تعاملی زوجین می پردازد، درحالی
که در زوج درمانی شناختی-رفتاري به هیجان کمتر توجه شده و در زوج درمانی
هیجان مدار، به باور و شناخت ها کمتر پرداخته می شود، لذا این روش به طور
ماندگارتري موجب افزایش رضایت مندي زناشویی زوجین و کاهش افسردگی زنان
شده است.
منتشر شده در
مجله "فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده"، سال 1392 ، شماره 3 ، نسخه 3 ، صفحات 439 تا 467
فايل