صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35143

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله رابطه‌ی باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با رضایت زناشویی
زبان مقاله فارسی
نویسندگان صدیقه آزادی فرد، رزیتا امانی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده مطالعات نشان می‌دهد که رضایت زناشویی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و تحت تأثیر عوامل مختلفی است. این تأثیر می‌تواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و در تعامل با سایر متغیرهای روان‌شناختی از قبیل باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با رضایت زناشویی بود.
دراین مطالعه¬ی توصیفی از نوع همبستگی، نمونه¬ی آماری شامل 230 نفر از پرستاران زن متأهل شهر خرم¬¬آباد می¬شد که از میان تمامی پرستاران زن این شهر با استفاده از نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت¬کنندگان پرسشنامه¬های باورهای ارتباطی، رضایت زناشویی و سبک¬های حل تعارض را تکمیل کردند.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که رضایت زناشویی ارتباط منفی معنی¬داری با مؤلفه¬های باورهای ارتباطی (بجز تفاوت¬های جنسیتی) دارد و باور به مخرب بودن مخالفت،عدم تغییرپذیری همسر، کمال¬گرایی جنسی و توقع ذهن¬خوانی به ترتیب بیشترین نقش را در پیش¬بینی رضایت زناشویی داشتند. همچنین سبک¬های حل تعارض یکپارچه و مصالحه، رابطه¬ی مثبت معنی¬دار و سبک¬های مسلط، ملزم شده و اجتناب کننده، ارتباط منفی معنی¬داری با رضایت زناشویی داشتند. از میان سبک¬های حل تعارض، سبک یکپارچه و ملزم شده به ترتیب بیشترین نقش را در پیش بینی (به طور منفی) رضایت زناشویی دارا بودند.
منتشر شده در
مجله "روان‌شناسی بالینی و شخصیت"، سال 1395 ، شماره در دست چاپ