فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1383/09/25   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
عناصر و جرئيات ساختماني 2مهندسي معماريهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
شناخت مواد و مصالحمهندسي معماريهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
تنظيم شرايط محيطي 2مهندسي معماريهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
طراحي فني ساختمانمهندسي معماريهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
طراحي نهايي (پروژه)مهندسي معماريهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
طراحي معماري (4)مهندسي معماريهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
تنظيم شرايط محيطي 1مهندسي معماريهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
عناصر و جزئيات ساختماني 1مهندسي معماريهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
روشهاي طراحي و توليد صنعتيمهندسي معماريهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
روشهاي طراحي و توليد صنعتيمهندسي معماريهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
طراحي معماري (5)مهندسي معماريهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
تعمير و نگهداري ساختماني 1مهندسي معماريهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات
هندسه 2مهندسي معماريهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات
هندسه 1مهندسي معماريهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات