فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسی ارشدمهندسي معماريتهران1372
دکتریمهندسي معماريتهران1385