فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 23103011
رشته مهندسي كشاورزي
گرایش زراعت واصلاح نبات
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی پاییز