فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1391/11/22   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
طرح وآزمايشات كشاورزي 1مهندسي كشاورزيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
زراعت حبوبات و گياهان منطقه ايمهندسي كشاورزيزراعت واصلاح نبات1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
عمليات كشاورزيمهندسي كشاورزيژنتيك و اصلاح نباتات1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
عمليات زراعيمهندسي كشاورزيزراعت واصلاح نبات1391بهاراخبارتمرین هانمرات