صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 22337

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
 
عنوان طرح بررسی کشتارگاهی بیماری آدنوماتوز ریوی در نمونه‌های خون گوسفندان بالغ مبتلا به بیماری‌های تنفسی مزمن با استفاده از روش Real-time PCR
سازمان تصويب طرح صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستگاه مجري صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستگاه همكار
وضعيت طرح پایان یافته
نوع طرح تحقیقاتی
نحوه‌ي همكاري استاد مجري طرح
دانشكده پيرادامپزشكي
تاريخ پايان 1394/10/16
تاريخ تصويب طرح 1388/11/29
همكاران بهاری، صبوری قناد، دزفولیان، رضازاده، صادقی نسب
چكيده مقدمه: آدنوماتوز ریوی گوسفند بیماری تنفسی مزمن دارای دوره کمون طولانی است که در اثر ویروس جاگزیکت ایجاد می‌شود. پژوهش حاضر برای ارزیابی real-time PCR به عنوان یک روش اختصاصی فوق‌العاده حساس برای شناسایی DNA پروویروسی این رتروویروس در نمونه های خون کامل گوسفندان به ظاهر سالم و مبتلا به بیماری‌های تنفسی مزمن در یک بررسی کشتارگاهی انجام شد.
روش کار: تعداد یکصد راس گوسفند به طور تصادفی از ورید وداج خونگیری شدند. پس از کشتار ریه ها بازرسی و از ده منطقه نمونه‌های بافت و عقده لنفاوی مدیاستینال خلفی برداشت شد تا نتایج آزمون real-time PCR با هیستوپاتولوژی مقایسه شود. نمونه‌های خون کامل تا زمان استخراج DNA در 80- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. از DNA استخراج شده برای شناسایی DNA پروویروسی رتروویروس جاگزیکت بوسیله real-time PCR استفاده شد.
نتایج: 15 نمونه از 80 نمونه (75/18%) مربوط به گوسفندان مبتلا به پنومونی مزمن و 3 نمونه از 20 نمونه (15%) گوسفندان به ظاهر سالم آلوده به DNA پروویروسی این رتروویروس بودند. به علاوه، 11 نمونه از 80 نمونه (75/13%) مربوط به گوسفندان مبتلا به پنومونی مزمن و 2 نمونه از 20 نمونه (10%) گوسفندان به ظاهر سالم دارای آلودگی DNA پروویروسی، در آزمایش هیستوپاتولوژی نیز مثبت بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: آزمون مربع کای ارتباط معنی داری را بین وضعیت سلامتی و هیچ یک از آزمایش‌های real-time PCR (6962/0P) و هیستوپاتولوژی (6556/0P) نشان نداد. هرچند این آزمون ارتباط معنی داری بین نتایج آزمایش‌های real-time PCR و هیستوپاتولوژی نشان داد (0001/0≥ P). مطالعه حاضر تایید می نماید که real-time PCR آزمایشی حساس و اختصاصی برای تشخیص آلودگی با ویروس جاگزیکت در گوسفندان به ظاهر سالم و مبتلا به پنومونی مزمن است.