صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 22338

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
 
عنوان طرح مسموميت تجربي با كادميوم در گوسفند
سازمان تصويب طرح دانشگاه بوعلی سینا
دستگاه مجري دانشگاه بوعلی سینا
دستگاه همكار
وضعيت طرح پایان یافته
نوع طرح تحقیقاتی
نحوه‌ي همكاري استاد مجري طرح
دانشكده پيرادامپزشكي
تاريخ پايان 1395/02/12
تاريخ تصويب طرح 1389/03/16
همكاران بهاری، علی‌عربی، اشرفی هلان، جعفری جوزانی، سالارآملی
چكيده آلودگي خاك و تجمع فلزات سنگين در گیاهان و محصولات كشاورزي در مناطق صنعتي يكي از مهم ترين مسايل زيست محيطي است كه زندگي گياهان، حيوانات و انسان را تهديد مي‌نمايد. کادمیوم (Cd) یک فلز سنگین خطرناک با نیمه عمر طولانی بیولوژیکی است که با سرعت کم از بدن دفع می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین اثرات دریافت طولانی مدت کادمیوم بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گوسفند با یک جیره پرواری انجام شد. در این مطالعه ده راس بره نر مهربانی 9-8 ماهه بر اساس در یک طرح کاملاً تصادفی به دو گروه شاهد (جیره پایه) و آزمایش (جیره پایه + 100 میلی‌گرم کادمیوم به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک جیره به صورت کلرید کادمیوم) تقسیم شدند. بره ها روزانه در دو نوبت صبح و عصر خوراک دهی ‌شدند و در روزهای صفر، 35 و 70 پیش از خوراک نوبت صبح از طریق ورید وداج بوسیله لوله های خلاء خونگیری شدند. سرم نمونه ها جداسازی شد و تا زمان آزمایش در 20- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. ازت اوره، کراتینین، سدیم، پروتئین کل، آلبومین و فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز، گاما گلوتامیل ترانسفراز، کراتین فسفوکیناز، آلکالاین فسفاتاز و ایزوآنزیم استخوانی آن در سرم نمونه ها اندازه گیری شد. آزمایش‌های بیوشیمیایی به صورت خودکار بوسیله دستگاه اتوآنالایزر و کیت های بیوشیمیایی شرکت پارس آزمون با استفاده از دستورالعمل سازنده کیت انجام شد. میزان سدیم نمونه ها با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر تعیین شد. تجزیه تحلیل آماری داده‌ها بوسیله آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. میانگین افزایش وزن روزانه و ماده خشک مصرفی در گروه دریافت کننده کادمیوم نسبت به شاهد کمتر بود (05/0 > P). مقدار آلبومین در روز 70 و میزان فعالیت آلکالاین فسفاتاز و ایزو آنزیم استخوانی آن در روزهای 35 و 70 آزمایش در گروه کادمیوم نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (05/0 > P). افزایش میزان فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز در روزهای 35 و 70 آزمایش در گروه کادمیوم معنی‌دار بود (05/0 > P). با توجه به عدم مشاهده نشانه‌های بالینی مورد انتظار مسمومیت کادمیوم، آزمایش به مدت دو هفته دیگر تمدید شد سپس حیوانات برای بررسی اعضای داخلی کالبدگشایی شدند. یافته‌های کالبدگشایی و آسیب‌شناسی، بعلاوه نتایج پارامترهای بیوشیمیایی سرم در این مطالعه نشان داد که سطح 100 میلی‌گرم کادمیوم به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک جیره در مدت این آزمایش در بره های در حال رشد تغذیه شده با جیره پرواری، اثرات سمی قابل توجهی ندارد که این موضوع می تواند ناشی از کاهش جذب کادمیوم به دلیل تشکیل ترکیبات نامحلول این عنصر در شکمبه و روده مانند ایجاد کمپلکس کادمیوم با فیتات کلسیم ناشی از عبور فیتات های هضم نشده در جیره غنی از مواد دانه‌ای (جو) در این پژوهش باشد.