فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   بررسي متون سغدي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 32123019
رشته فرهنگ وزبانهاي باستاني
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1388
ترم تحصیلی پاییز