فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1383/05/10   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
خطوط باستاني ايران (1)باستانشناسيهمه گرایش ها1392بهاراخبارتمرین هانمرات
اوستا 1 ونديدادفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
فارسي ميانه ترفاني (1)فرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
زبان سغديفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
اوستا 3 يشتها (2)فرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
پهلوي اشكاني ترفانيفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
فارسي ميانه كتيبه ايفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
فارسي ميانه ترفاني (2)فرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
اوستا 2 يشتها(1)فرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
زبان اوستاييفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
زبان فارسي باستانفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
پهلوي اشكاني كتيبه ايفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
پايان نامه 4 واحديفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
فارسي ميانه ترفاني (1)فرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
فارسي ميانه ترفاني (2)فرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
پهلوي اشكاني ترفانيفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
زبان سغديفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
بررسي متون سغديفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
دستور تاريخي زبان فارسيفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
مقدمات زبانشناسيفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
اسطوره شناسيباستانشناسيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
فرهنگ ايران باستانباستانشناسيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات
نوشته هاي فارسي باستانفرهنگ وزبانهاي باستانيهمه گرایش ها1388پاییزاخبارتمرین هانمرات