فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/09/26   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی اناهیتا ایرانی و سرسوتی ودایی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی کلان جاینامهای استان گیلان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی جاینامهای استان فارس
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی بخشهایی از کتاب سوم دینکرد
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بازتاب iندیشه های دینی نگارههای هخامنشی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی متنهای رستاخیزشناختی مانوی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی جاینامهای استان همدان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اسطوره افرینش مانوی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی فصل یک و دو از متن بازند شکند گمانیک
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تمثیل در متون ایرانی میانه غربی مانوی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد