فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/02   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]"فرهنگ نگاری در ایران باستان" ، منتشر شده در « نامه ایران باستان » ، سال 1380 ، شماره 2
  [2]تمثیل بازرگانان گنج اندوز(ترجمه از الماني) ، منتشر شده در « باستان شناسی و تاریخ » ، سال 1381
  [3]پیشینه جایگاه و برنامه های پزوهشهای تورفانی( ترجمه از المانی) ، منتشر شده در « نامه فرهنگستان » ، سال 1381
  [4]ریشه های بزرگ سخن(نقدی ریشه شناختی بر فرهنگ بزرگ سخن) ، منتشر شده در « نشر دانش » ، سال 1382
  [5]فرهنگ نویسان ریشه شناس(نقدی بر ریشه شناسی در فرهنگهای فارسی) ، منتشر شده در « نشر دانش » ، سال 1382
  [6]دوشیزه کردار نیک(ترجمه از المانی) ، منتشر شده در « معارف » ، سال 1382
  [7]ملاحظاتی بر فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی ، منتشر شده در « مجله زبان شناسی » ، سال 1383
  [8]بیشگویی مصور به فارسی میانه مانوی از تورفان( ترجمه از المانی) ، منتشر شده در « نامه فرهنگستان » ، سال 1383
  [9]درامدی بر معنی شناسی تاریخی زبان فارسی ، منتشر شده در « مطالعات ایرانی » ، سال 1384
  [10]درامدی بر جاینام شناسی ایران ، منتشر شده در « جستارهای ادبی( دانشگاه فردوسی مشهد ) » ، سال 1388 ، شماره 2 ، چاپ 42
  [11]بیمان نامه عیلامی با نرامسین اکدی( ترجمه از المانی) ، منتشر شده در « باستان شناسی و تاریخ (زیر چاب) » ، سال 1388
  [12]ریشه شناسی در فرهنگها ، منتشر شده در « فرهنگ نویسی » ، سال 1388
  [13]وازه های عالمانه کرده 157 دینکرد سوم ، رحمان بختیاری ، منتشر شده در « نامه فرهنگستان » ، سال 1389 ، شماره 2 ، چاپ 11
  [14]بررسی خاستگاه واج/ ل/ در زبان فارسی ، منتشر شده در « پژوهشهای زبانی » ، سال 1389 ، شماره 1 ، چاپ 1
  [15]متنهای ضد مانوی فارسی میانه زردشتی ، رحمان بختیاری ، منتشر شده در « جستارهای ادبی » ، سال 1389 ، شماره 171
  [16]مضامین اساطیری در کرده یکم رام یشت ، رحمان بختیاری ، منتشر شده در « ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی » ، سال 1389 ، شماره 21 ، چاپ 6
  [17]باز سازی زبان مادی( ترجمه از المانی) ، مانفرد مایرهوفر ، منتشر شده در « مجله زبانشناسی » ، سال 1389 ، شماره 1 ، چاپ 24
  [18]بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی ، حسین سلگی و رحمن بختیاری ، منتشر شده در « پژوهشهای زبانی » ، سال 1390 ، شماره 2
  [19]نیایشی برای پدر بزرگی ، رحمن بختیاری-مریم جباری ، منتشر شده در « زبان شناخت » ، سال 1390 ، شماره 1 ، چاپ 2
  [20]ریشه شناسی عامیانه جاینامهای ایرانی( جعل تاریخ و هویت) ، رحمن بختیاری ، منتشر شده در « زبان پژوهی » ، سال 1390 ، شماره 5 ، چاپ 3
1   2  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] فرهنگ نگاری در ایران باستان ،همايش بنجمین کنفرانس زبانشناسی 21-23 اسفند 1379 ،تاريخ 1388/05/15 تا 1388/05/15 ، واقع در دانشگاه علامه طباطبایی
  [2] بررسی ویزگیهای زبانی متون عالمانه ایرانی میانه غربی ،همايش دومین هم اندیشی وازه گزینی و اصطلاح شناسی-اردیبهشت 1382 ،تاريخ 1388/05/15 تا 1388/05/15 ، واقع در فرهنگستان زبان فارسی
  [3] طرحی برای معنی شناسی تاریخی زبان فارسی ،همايش ششمین کنفرانس زبان شناسی 6-7 اذر 1383 ،تاريخ 1388/05/15 تا 1388/05/15 ، واقع در دانشگاه علامه طباطبایی
  [4] به صفحه انگلیسی ،همايش برای مقالات المانی به صفحه انگلیسی مراجعه کنید ،تاريخ 1388/05/15 تا 1388/05/15
  [5] ریشه شناسی عامیانه جای نام های ایرانی ، آرمان بختیاری ،همايش پنجمین همایش ملی نام های جغرافیایی ،تاريخ 1391/02/01 تا 1391/02/02 ، واقع در سازمان نقشه برداری کشور
  [6] بررسی ریشه شناختی دو جاینام در استان ایلام ، آرمان بختیاری -محمد منصوری ،همايش سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی ،تاريخ 1394/12/11 تا 1394/12/12
1  
کتاب ها
  [1]راهنمای زبانهای ایرانی ج1وج2 (کتاب سال ایران در سال 1384) ، انتشارات ققنوس ، سال 1383
  [2]یشت فرزانگی(مقاله:بررسی خاستگاههای وازگانی فارسی نو) ، سال 1383
  [3]آریایی ها در خاور نزدیک، اسطوره یا واقعیت. ، انتشارات مهتاب ، سال 1390
  [4]اندرز منوهمد روشن( متنهای ویراسته پهلوانیگ و سغدی) ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال 1393
1