صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16710

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/06/22   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]تاثير سرمايه گذاري بر اشتغالزايي و تقاضاي نيروي كار در بخش كشاورزي ايران ، حمید بلالی ، صادق خلیلیان ، منتشر شده در « فصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه » ، سال 1381
  [2]تحليل روند نرخ ارز در اثر سياست آزادسازي و تاثير آن بر قيمت گوشت مرغ ، حمید بلالی ،دکتر صادق خلیلیان و صدیف بیک زاده ، منتشر شده در « فصلنامه علمي- پژوهشي، پژوهش سازندگی » ، سال 1381
  [3]مقاله بررسي رابطه بلندمدت بين اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي ايران با استفاده از روش يوهانسن و ARDL ، حمید بلالی ، نوروز کهزادی ، منتشر شده در « فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای اقتصادی مدرس » ، سال 1382
  [4]بررسي رابطه عليت و همگرايي بين اشتغال و صادرات در بخش كشاورزي ايران ، حمید بلالی، صادق خلیلیان ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهشي بانك و كشاورزي » ، سال 1382
  [5]بررسي عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار در بخش زراعت و باغباني با استفاده از تحليل سريهاي زماني ، حمید بلالی، صادق خلیلیان ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهشی بانك و كشاورزي » ، سال 1382
  [6]خصوصی سازی ، اهداف و روشها و تاثیر آن بر اشتغال ، حمید بلالی ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهشی بانك و كشاورزي » ، سال 1383
  [7]بررسي شاخصهاي حمايتي توليد و صادرات محصول گردو در بازار جهاني
  [8]محاسبه و بررسي حمايت کلي داخلي(AMS) محصول گردو در شرايط الحاق به WTO ، حمید بلالی، امیر حسین چیذری ، منتشر شده در « ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران » ، سال 1386
  [9]مقايسه اقتصادي سيستمهاي آبياري نشتي و كلاسيك ثابت در استان همدان
  [10]تخصیص بهینه آب و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف آن ، امیر حسین چیذری ، علی کرامت زاده و حمید بلالی ، منتشر شده در « فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و کشاورزی » ، سال 1386
1  
 
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.