فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/07/23   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
مبانی کامپیوترهمه رشته هاهمه گرایش ها1393پاییزاخبارتمرین هانمرات
مبانی کامپیوترجامعه شناسيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات