فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/04/04   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمطالعات اجتماعیتبریز1374
کارشناسی ارشدمطالعات اجتماعیتبریز1377
دکتریجامعه شناسيجامع شناسي واقتصادتربيتيتربیت مدرس تهران1384