فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/10/09   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی ارتباط بین سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی در شهر همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی عوامل موثر بر سطح اخلاق کاری در ادارات شهرستان خوانسار
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دبیرستانی همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی ارتباط بین طبقه اجتماعی و نحوه استفاده از اینترنت در میان دانش آموزان همدانی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی عوامل موثر بر فعال شدن احساس شکاف قومی در میان دبیران دبیرستانهای سنندج
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی ارتباط بین اعتیاد و وقع جرم سرقت در شهرستان اسد آباد
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي گرايش بانوان تهراني به ورزش و عوامل مؤثر بر آن
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین اختلال شخصیتی تیپ 2 و سرمایه اجتماعی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی عوامل فرهنگی موثر بر گرایش به ورزش در میان زنان و دختران همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی وضعیت عرفی شدن آگاهی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
ررسی عوامل موثر بر تعارضات درون گروهی در گروههای آموزشی دانشگاه بوعلی سینای همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی نقش هویت اجتماعی در تعیین سبک زندگی جوانان شهر همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
مطالعه علل رفتارهای وندالیستی در شهر همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی انسان شناختی مراسم عاشورا در اردبیل
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت در یاسوج و همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی عوامل موثر بر تعارض های درون گروهی در گروههای آموزشی دانشگاههای بوعلی سینا و کردستان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی عوامل موثر بر تضاد نقش زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر انواع سرمایه ها بر فرودست همسری زنان در قزوین
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی کیفی الگوهای جامعه پذیری اقتصادی در میان کودکان همدانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی وضعیت انسجام خانوادگی و عوامل موثر بر آن در همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
تحلیل محتوای آموزه های اجتماعی و فردی در عرفانهای هندی و سرخپوستی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی بی اشتهایی عصبی در میان دانش آموزان دختر دبیرستانی و عوامل موثر بر آن
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی درماندگی خود آموخته در مراجعه کنندگان به ادارات شهر تهران
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی عوامل موثر بر جامعه پذیری سازمانی در کارکنان ادارات شهر همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی جامعه شناختی بی تفاوتی اجتماعی جوانان شهر همدان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد