صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 8756

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/10/21   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
آمارو احتمال 1رياضيهمه گرایش ها1394پاییزاخبارتمرین هانمرات
آمار و احتمالات مهندسيمهندسي عمرانهمه گرایش ها1394پاییزاخبارتمرین هانمرات
آمار و احتمالات مهندسيمهندسي برقهمه گرایش ها1394پاییزاخبارتمرین هانمرات
سريهاي زماني 1رياضيآمار1394پاییزاخبارتمرین هانمرات