صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 21962

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/02/22   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی عوامل شخصیتی و هیجانی مرتبط با روشنی بیان دبیران زن دبیرستانهای همدان
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر کرج
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
فراتحلیل رابطه ی بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مقایسۀ اثربخشی آموزش تفکر انتقادی از طریق چرخۀ کارپلوس و تمثیل در دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی شهرستان سقز
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
مقایسۀ اثربخشی آموزش تاریخ به دو روش بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه دارای هوش اجتماعی متفاوت
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
مطالعه ی برخی عوامل جامعه شناختی مرتط با بی اشتهایی عصبی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهر همدان
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد