فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   سميناردربرنامه ريزي درسي و آموزشي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083082
رشته علوم تربيتي
گرایش تكنولوژي آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی ارزشیابی پروژه ای