فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083016
رشته علوم تربيتي
گرایش تكنولوژي آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی ارزشیابی مستمر و پایانی