فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   برنامه ريزي درسي متوسطه  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083097
رشته علوم تربيتي
گرایش مديريت آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی ارزشیابی مستمر و پایانی