صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/11/05   
 
 
کتاب ها
  [1]انگل شناسی و بيماريهای انگلی ، سال 1385
  [2]اطلس انگل شناسي دامپزشكي ، حيدر حيدري اعظم حسيني ، انتشارات دانشجو همدان ، سال 1386
  [3]نئوسپورا كانينوم تك ياخته ي تازه شناسي شده ، انتشارات دانشجو همدان ، سال 1390
1