فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1131
رشته الهيات و معارف اسلامي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس عمومی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی بر اساس ارائه کلاسی در هر جلسه و تحلیل بخش تعیین شده در جزوه
به همراه آزمون پایانی به صورت تحلیلی و تشریحی


مراجع درس  

عنوان مرجع بر اساس بحث های کلاسی
نوع مرجع جزوه
توضیحات بحث های کلاسی - تحلیل ها - فایل های ارسالی - کتاب حقوق اساسی: دکتر نجفی اسفاد - دکتر محسنی