صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 20429

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/01/20   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
تهیه آلیاژهای نازک CoCr و مطالعه خواص مغناطیسی آنها
پروانه جعفرخانی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تهیه و مشخصه نگاری لایه های نانو ذرات اکسید روی(ZnO )به روش کندوپاش
مرتضی منصور
فن آوري نانوراهنماکارشناسی ارشد
مروری بر روشهای فتوالکتریک و برهم کنش ذرات باردار به منظور آنالیز سکه های باستانی دوره ساسانی به روشهای XRF و PIXE
کیارش قیاسی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تعیین سطح مقطع یونیزاسیون برخی از عناصر و آنلیز سکه های باستانی ایرانی به روش گسیل اشعه ایکس توسط پروتون( PIXE )
اصغر کرمیان
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی خواص سطحی پلی کربنات پردازش شده با پلاسما RFrr
ابراهیم حسنی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تهیه لایه های نازک نانو نقره به روش سل-ژل و بررسی خواص فیزیکی آنها
مقداد دالایی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تخمین پدیده عدسی گرمایی در لیزرهای حالت جامد توان بالا با دمش طولی
فیروزه کریمی مقدم
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تاثیر گرما دادن در دماهای پایین بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای آمورف
مهدی جامه بزرگی
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
تاثیر گرما دادن بر سختی میکروسکوپی برخی آلیاژهای فلزی آمورف پایه آهن
نرگس امینی
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
مطالعه ی گرانش های تعمیم یافته در حل مسایل کیهان شناسی
پزیسا معجری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تهیه نانو ذرات نقره بر پایه TiO2 و بررسی خواص فیزیکی لایه های Ag-TiO2
مجید لشکان پور
فن آوري نانوراهنماکارشناسی ارشد
تهیه لایه¬های نازک نانو نقره به روش شیمیایی و بررسی خواص فیزیکی آنها
حسین پرواز
فن آوري نانوراهنماکارشناسی ارشد
کاربرد روش های PIXE و RBS در مطالعه و مشخصه نگاری نمونه های مختلف
پویا خرم آبادی زاد
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی خواص فیزیکی نانو ذرات پالادیم در محیط دی اکسید تیتانیوم
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
توصیف ترمودینامیکی جهانی با مولفه ی انرژی تاریک
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تهیه نانو ذراتAu/TiO2 و بررسی خواص فیزیکی آن
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی ویژگیهای اپتیکی و ریخت شناسی لایه های نانومتری اکسید ایندیوم آلاییده با قلع
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد