صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 28572

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/12/05   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
مدارات الكتريكي 1مهندسي برقهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفتهمهندسي برققدرت1396بهاراخبارتمرین هانمرات
قابليت اعتماد در سيسمتهاي قدرتمهندسي برققدرت1396بهاراخبارتمرین هانمرات