صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/10/15   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیعلوم سياسيشهید بهشتی1378
کارشناسی ارشدعلوم سياسيدانشگاه تهران1380
دکتریعلوم سياسيعلوم وتحقیقات1390