دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی

دانشکده علوم پايه
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 زمين شناسي     اساتید دروس
 زيست شناسي     اساتید دروس
 رياضي     اساتید دروس
 فيزيك     اساتید دروس
 آمار     اساتید دروس

دانشکده مهندسي
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 صنايع     اساتید دروس
 مكانيك     اساتید دروس
 برق     اساتید دروس
 كامپيوتر     اساتید دروس
 عمران     اساتید دروس
 مواد     اساتید دروس

دانشکده كشاورزي
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 علوم باغباني     اساتید دروس
 خاكشناسي     اساتید دروس
 زراعت واصلاح نباتات     اساتید دروس
 علوم دامي     اساتید دروس
 گياهپزشكي     اساتید دروس
 ترويج و آموزش كشاورزي     اساتید دروس
 مهندسي بيوسيستم     اساتید دروس
 مهندسي آب     اساتید دروس
 بيوتكنولوژي     اساتید دروس
 مرتع و آبخیز داری     اساتید دروس

دانشکده ادبيات و علوم انساني
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 تربيت بدني     اساتید دروس
 علوم تربيتي     اساتید دروس
 زبان وادبيات عرب     اساتید دروس
 زبان وادبيات فارسي     اساتید دروس
 الهيات     اساتید دروس
 حقوق     اساتید دروس
 معارف اسلامي     اساتید دروس
 زبانهاي خارجي     اساتید دروس
 فرهنگ وزبانهاي باستان     اساتید دروس
 زبانشناسي همگاني     اساتید دروس
 كتابداري     اساتید دروس
 زبان فرانسه     اساتید دروس

دانشکده هنر و معماري
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 باستانشناسي     اساتید دروس
 معماري     اساتید دروس
 گرافيك     اساتید دروس
 طراحی شهری     اساتید دروس
 فلسفه هنر     اساتید دروس
 طراحی صنعتی     اساتید دروس
 نقاشی     اساتید دروس

دانشکده شيمي
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 شيمي     اساتید دروس
 شیمی تجزیه     اساتید دروس
 شیمی آلی     اساتید دروس
 شیمی فیزیک     اساتید دروس
 شیمی معدنی     اساتید دروس
 شیمی کاربردی     اساتید دروس

دانشکده پيرادامپزشكي
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 علوم درمانگاهی     اساتید دروس
 پاتوبیولوژی     اساتید دروس
 بهداشت و کنترل مواد غذایی     اساتید دروس

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 اقتصاد     اساتید دروس
 علوم اجتماعي     اساتید دروس
 روانشناسي     اساتید دروس
 حسابداري     اساتید دروس
 علوم سیاسی     اساتید دروس

1   2