دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سازمانهاي پولي و مالي بين المللي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تامين منابع مالي و بورس اوراق بهادار  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بانكداري تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 توسعه و سياست كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بازاريابي محصولات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت مزرعه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جامعه شناسي روستائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 توسعه اقتصادي روستا  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول آبياري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول زراعت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول دامپروري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه محصولات كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بازاررساني محصولات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت صادرات و واردات  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت خريد و سفارشات  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روشهاي مقداري در بازرگاني  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري ملي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سمينار اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد بخش عمومي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تاريخ عقايد اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ارزيابي طرحهاي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 برنامه ريزي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد منابع  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد نفت و نيرو  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 آشنايي با برنامه نويسي و بسته هاي كامپيوتvv  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173