دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 بودجه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد شهري  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد منطقه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري شركتها  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كار و نيروي انساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد رفاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد تعاون  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كشورهاي با برنامه ريزي متمركز  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري ملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 احتمال و استنباط آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت مالي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد حمل و نقل 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول بيمه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بانكداري اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جمعيت شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 آشنائي با برنامه نويسي و بسته بندي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 زبان خارجة 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173