دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 حقوق بين الملل عمومي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بين الملل عمومي 2  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق سازمانهاي بين المللي  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بين الملل خصوصي 1  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بين الملل خصوصي 2  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 مقدمه علم حقوق  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي عمومي 1  3.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق اساسي 1  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجوري  1.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 مباني علم اقتصاد  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 عربي  1.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 ماليه عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 مباني جامعه شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق اساسي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي عمومي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي عمومي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق اداري 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق اداري 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 اصول فقه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 اصول فقه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون فقه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون فقه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون فقه 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون فقه 4  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 2 اموال و مالكيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 3 كليات قراردادها  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قرارداد  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 5 خانواده  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت (الف)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 عربي پيش دانشگاهي نحو  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173