دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 




فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 هيدروليك مقدماتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 حفاظت آب و خا ك  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 ارزيابي خاكها و اراضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 آشنايي با تاسيسات آبياري و اصول بهره  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 بهره برداري ازآبهاي زيرزميني و پمپ  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 زهكشي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 آبياري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 آبياري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مصالح و روشهاي ساختماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 عمليات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 اصول تسطيح  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 ساختمانهاي روستايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 پروژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 كارآموزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 رياضيات عمومي 1  2.0 پایه  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 دامپروري 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 دامپروري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 دامپروري 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 خوراك و خوراك دادن  5.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 تلقيح مصنوعي و تشخيص ابستني  4.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 ركوردگيري و نمونه برداري در دامپروري  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 طراحي ساختمانهاي دامپروري  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 زنبورداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 كارورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 اقتصاد كشاورزي و تعاون  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 مديريت حسابداري و بازاريابي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 مقدمات ترويج و آموزش كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 ميكروبشناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 مرتع و مرتعداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 نقشه کشی صنعتی 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173