دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آشنائي با مراكز مواد آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزيها واجراي پروژه هاي گروهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 زبان تخصصي در تكنولوژي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي يادگيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آناتومي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيولوژي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 رياضيات پايه و مقدمات آمار  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 كمكهاي اوليه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 اصول و مباني تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تاريخ تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تغذيه و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 آسيب شناسي ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 رشد و تكامل حركتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيولوژي ورزشي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيولوژي ورزشي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 يادگيري حركتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بهداشت و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مديريت سازمانهاي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مديريت و طرز اجراي مسابقات  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 متون خارجي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 حركت شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 حركت اصلاحي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تربيت بدني و ورزش معلولين  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مقدمات بيومكانيك ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تربيت بدني در مدارس  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173