دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تنيس  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 كوهنوردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 دوچرخه سواري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 هاكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 اسكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 شيرجه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ورزشهاي رزمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ورزشهاي بومي و سنتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 اردوهاي تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 حقوق ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 شطرنج  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فوتبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فوتبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 پروژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مقدمات روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تربيت بدني در مدارس  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 روانشناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 آشنايي با كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مديريت فوق برنامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 معارف اسلامي 1  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 فقه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه 4  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه مقارن 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه مقارن 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 اصول فقه 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 اصول فقه 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ اسلام 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ اسلام 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173