دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 منطق 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 منطق 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 صرف و نحو كاربردي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 صرف و نحو كاربردي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 صرف و نحو كاربردي 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 صرف و نحو كاربردي 4  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 اعراب قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 ترجمه عربي بفارسي و فارسي بعربي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 ترجمه عربي بفارسي و فارسي بعربي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قرائت و درك مفاهيم متون فقهي و تفسيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قرائت و درك مفاهيم متون عرفاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قرائت و درك مفاهيم متون معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قرائت مطبوعات و استفاده از راديو و تلويز  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مكالمه و محاضره سمعي و بصري 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مكالمه و محاضره سمعي و بصري 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مكالمه و محاضره سمعي و بصري 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 علوم بلاغي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ زبان و فرهنگ عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 متدولوژي (روش تحقيق)  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مباني جامعه شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 زبان تخصصي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 زبان تخصصي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 زبان تخصصي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مبادي فقه  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مبادي اصول  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 كلام 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 كلام 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آشنائي با علوم اسلامي (عرفان و فلسفه)  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه مقدماتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه مقدماتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173