دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روانشناسي رشد (1)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي يادگيري (نظريها و مفاهيم)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي رشد(2)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي تربيتي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي اجتماعي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روان سنجي  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 انگيزش و هيجان  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 آسيب شناسي رواني 1 (روانشناسي مرضي)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 بهداشت رواني  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي مرضي كودك  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 تاريخچه و مكاتب روانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 آسيب شناسي رواني 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 طرحهاي پژوهشي آزمايشگاهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 مقدمات نوروسيكولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 ارزشيابي شخصيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي مشاوره و راهنمائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي هوش و سنجش آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 تفكر و زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي پويايي گروه  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 متون روانشناسي عمومي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي كودكان استثنائي  4.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 سمينار در مسائل روان شناسي عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 اختلالات يادگيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي جنائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 پژوهشهاي عملي (انفرادي) در روانشناسي عمومي  4.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي صنعتي و سازماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي مديريت  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي اجتماعي , تجربي  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173