دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روشهاي تحقيق و مآخذشناسي  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 اصول حسابداري (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 اصول حسابداري (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 اصول حسابداري (3)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري ميانه (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري ميانه (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري صنعتي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري صنعتي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري صنعتي (3)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابرسي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابرسي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري و حسابرسي دولتي  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري مالياتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 مديريت مالي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 مديريت مالي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 مباحث جاري در حسابداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 زبان خارجي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 رياضيات پايه و مقدمات آمار  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  حسابداري   
 رياضيات عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 گياهشناسي1 _فيزيولوژي گياهي وتشريحي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 گياهشناسي2 _سيستماتيك و مرفولوژي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اكولوژي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 فيزيك عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 شيمي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 شيمي آلي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 بيوشيمي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ژنتيك  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173