دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آمارواحتمالات  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 طرح وآزمايشات كشاورزي 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 بياري عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 هوا و اقليم شناسي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 مساحي و نقشه برداري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اقتصادكشاورزي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 باغباني عمومي  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 خاكشناسي عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 زراعت عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 حشره شناسي ودفع آفات  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 بيماريهاي گياهان  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ماشينهاي كشاورزي  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اصول ترويج وآموزش كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 مديريت و حسابداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 عمليات كشاورزي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 دامپروري عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اصول تبديل فرآوردههاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 زراعت غلات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 مرتعداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 علفهاي هرزوكنترل آنها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 رابطه آب و خاك و گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اصول اصلاح نباتات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 آشنايي باكامپيوتر  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ميكروبيولوژي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 خاكهاي شور و قليايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 مكانيزاسيون كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ماشينهاي برداشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 روشهاي پيشرفته آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 حاصلخيزي خاك و كودها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173