دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 برنامه نويسي كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ازدياد نباتات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 عمليات كارگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 آفات مهم گياهان زراعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 بيماريهاي مهم گياهان زراعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 گياهشناسي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 زيست شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 فيزيك عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 آزمايشگاه فيزيك عمومي  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 باغباني عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 كاربردشيمي دركشاورزي  3.0 پایه  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 آموزش سمعي و بصري  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول آموزش بزرگسالان  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول آموزش كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول برنامه ريزي ترويجي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول ترويج كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول مديريت آموزشي و ترويج  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول مقاله نويسي فني و ترويجي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 ترويج وآموزش عملي - كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 جامعه شناسي روستائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 طرح و تهيه برنامه آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 مقدمات روانشناسي تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 مقدمات مردم شناسي عشايري  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 نوآوري و نوپذيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 کاربرد روانشناسي درترويج  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 باغباني عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 مديريت مزرعه  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173